Så bygger du ett garage

Garage byggt i leca, Illustration

Garage

Att bygga ett garage av LECA Murblock är inte speciellt svårt. Med LECA Murblock bygger du in LECA Lättklinkerns alla goda egenskaper. Materialet är lätt, starkt, lättarbetat och ljudabsorberande. Det klarar angrepp från alla skadedjur och tål både fukt och frost. LECA Lättklinker och LECA Murblock är brandsäkra och har mycket lång livslängd.

Steg för steg guide

1. Urschaktning

På icke tjälfarlig grund sätts sulblocken på en nivåjusterad, komprimerad bädd av dränerande material. Urschaktningen ska ha ett djup på minst 30 cm och det är viktigt att all matjord schaktas bort. Schaktet bör dräneras med dräneringsledning (Ø10 cm), ansluten till dagvattenbrunn. 

2. Armering & gjutning

Grundarbetet

LECA Sulblock sätts direkt på den komprimerade dränerande bädden. Denna grundläggningsmetod med sulblock lämpar sig därför till garage, jordkällare, torpargrund, källargrundläggning mm.

• Sätt ut sulblocken för hörnen på den komprimerade, dränerande bädden.
• Lägg ut övriga sulblock kant i kant. Skulle det fattas 5-10 cm, dras lämpligt antal block isär så att mellanrummen blir jämna. Montera formbrädor på ömse sidor om de U-block som dragits isär. Fyll emot med sand, så hålls brädorna på
plats medan de fungerar som gjutform.
•  Fyll till cirka 3 cm höjd med betong. Använd färdigblandad finbetong och tillsätt vatten enligt
anvisningarna på säcken. Armera med Bi-stål Bi 40 som på bild nedan. Avsluta därefter gjutningsarbetet och låt betongen härda.

Grund till garage med sulblock i LECA
Armering av hörn i LECA

3. Murning av väggar

Väggarna muras med fyllda ligg- och stötfogar och med ett halvt blocks förskjutning. Under väggen ska ett glidskikt av så kallad grundmurspapp läggas. Använd LECA Murblock 19x19x59 cm. Armera med Bi-stål Bi 40 mellan första och andra skiftet. Armera sedan vart tredje skift. Se armeringsanvisningar i bilden ovan.

4. LECA Balk

Lägg LECA balk över öppningarna för garageport och fönster. Upplagslängden för balken ska vara minst 25 cm på var sida om respektive öppning.

5. Ursparning

Avsluta murverket med ett skift av LECA U-block19x19x59 cm, enligt illustration 4. Ursparingen armeras med Bi-stål Bi 40 och fylls med betong. Om du ger betongen en avplanad överhöjning kan du lägga takstolarna direkt på denna istället för på ett remstycke.

Ritning konstruktion garage med LECA

6. Putsning

Putsa anläggningsskiftet innan återfyllning sker.

7. Återfyllning

Återfyll med LECA Lättklinker i sortering 8-14 mm eller 12-20 mm ger god markisolering. Materialet låses med fiberduk som på bild nedan. Avjämna och väg av med ett lager sättsand. Lägg betong plattor som golv.

Lager av material för isolerande återfyllnad garage i LECA

8. Täta med puts

Täta dörr- och fönstersmygar med puts innan karmarna monteras.

9. Invändig målning

Invändigt kan garaget målas med cement- eller silikatfärg.

10. Utvändig putsning

Utvändigt kan garaget grov och ytputsas eller tunnputsas.

Putsning av vägg i LECA

11. Montera takstolar & Isolera takbjälklaget

Montera takstolarna c/c 120 cm, lägg yttertaket och taktäckningen. Montera innertaket och isolera sedan takbjälklaget

12. Färdigställ takfoten

Färdigställ takfoten, montera vindskivor och hängrännor.

13. Montera fönster & garageport

Montera garageport, fönster & dörrar efter respektive tillverkares rekommendationer.

14. Avsluta markarbetet

Avsluta markarbetet runt garaget. Markytan ska luta 1:20 bort från garaget.

Vanliga Frågor & Svar