LECA Trädgårdsmurar

Allmänna anvisningar för byggande av trädgårdsmur med LECA.

Dränering och bärighet

Dräneringskraven klaras normalt med enkla medel. Det gäller främst att se till att inga vattenfickor kan uppstå vid berg eller tät jordart. Bärighetskraven uppfylls i regel acceptabelt genom 15 cm tjock, komprimerad grusbädd under muren.

Tjälfarlig mark-åtgärder

Är marken tjälskjutande kan det bli nödvändigt att ersätta den tjälfarliga jordarten ner till tjälfritt djup. Det är viktigt att den dränerande fyllningen packas väl.

Murbruk och betong

Trädgårdsmurar muras med fyllda ligg- och stötfogar och ett halvt blocks förskjutning. Välj fabriksblandat torrbruk från Optiroc, torrbruken blandas med vatten enligt anvisningarna på säcken.

Längsarmering

Längsarmering inläggs alltid i nedersta och översta fogen. Hur mycket armering man ska lägga in beror på murens längd och på hur stabil och homogen undergrunden är. Till armering används Bi-stål.

Rörelsefogar

Trädgårdsmurar som är längre än 10 m bör delas av med rörelsefogar. Det är lämpligt att bara dela upp den synliga delen av muren. Detta förutsätter att man förstärker längsarmeringen i de murdelar som ligger under mark.

Fuktskydd

Vid återfyllning kring stödmurar ska dränerande material användas. Där markytan lutar mot stödmuren och vattenbelastningen ökar är det lämpligt att fuktskydda med system Platon eller Icolpal Ribbon.

Broschyren innehåller också instruktioner, figurer och tabeller när det gäller:

• Stödmurar
• Fristående murar
• Marklutning och belastning
• Krökta eller veckade murar

Klicka på broschyren för att öppna visningsläge