LECA isoleringsblock projektering

LECA Isoleringsblock/Isoblock är ett murblock med ett skikt av polyuretanskum mellan två LECA murblock. LECA Isoblock utgör även samlingsnamnet för flera blocktyper, vilka bildar ett komplett mursystem. LECA Isoblock tillverkas i en patenterad process som utvecklats inom koncernen, produktområde LECA.

Två murblock med mellanliggande isolering

LECA Isolerblock består av två LECA murblock med mellanliggande isolering av polyuretan (normalblock). Hörn- och avslutningsblocket är ett storhålblock där hålet är fyllt med polyuretan. Passblocket är ett halvt normalblock och balkblocket skall förses med en lös isolerskiva.

Samma höjdmått som övrigt blocksortiment

Isoblocken har samma höjdmått som övrigt blocksortiment, vilket underlättar övergång från en blocktyp till en annan, till exempel vid suterrängvåningar. LECA Isoblock muras lämpligast med så kallad strängmurning, och kan användas för såväl vertikal- som horisontalbelastade murverk eller för enbart horisontalbelastade. Murade konstruktioner anpassas lätt till aktuella måttkrav. Inga Isoblocksdelar bör dock vara kortare än 200 mm.

Belasta murverket rätt

Vid både vertikal- och horisontalbelastat murverk är det en stor fördel om båda ”skalen” i ett murverk av LECA Isoblock kan belastas vertikalt så lika som möjligt. Ett sätt kan vara att ett mellanbjälklag belastar innerskalet medan takstolar (takbjälklag) belastar ytterskalet. Ett annat sätt är att söka centrera lasterna så att båda skalen medverkar.

LECA Isoblock uppvisar inte lika hög momentupptagning i murverk som motsvarande murverksdimensioner av massiva LECA murblock gör. Därför rekommenderar vi att man gör en noggrann genomgång och konstruktionsberäkning av aktuella objekt.

I broschyren hittar du tabeller, skisser samt beskrivningar på hur man bör gå tillväga vid konstruktion och hantering.

Klicka på broschyren för att öppna visningsläge