Alba Kantelement

ALBA Kantelement används vid husgrundläggning med platta på mark. Elementen är helt prefabricerade i längder upp till 6000 mm, och anpassas därefter för de enskilda projekten. Konstruktionen är flexibel jämfört med andra kantelementsystem, och medger ett flertal olika konstruktionslösningar. I broschyren hittar du produktbeskrivningar, projekteringsanvisningar samt monteringsanvisningar av ALBA kantelement.

ALBA balk i LECA

ALBA kantelement består av cementbunden LECA lättklinker med densiteten 700 kg/m3. Utvändig synlig del av elementen består av lättklinkerbetong med en densitet på 1700 kg/m3. Elementen tjänstgör både som gjutform, kantbalk och kantisolering. De fungerar väl till alla typer av källarlösa och uppvärmda byggnader.

Några av fördelarna med ALBA kantbalk är att de:
• Bildar en stabil form vid gjutning av plattan
• Har en färdig utvändig yta
• Uppvisar tillräcklig värmeisolering
• Utnyttjas konstruktivt.
• Har slagtåliga ytor.
• Är lätta att reparera.

Lösningar för ALBA element

Vi redovisar i broschyren under avsnittet projektanvisning de vanligaste konstruktionslösningarna och fullständiga dimensionstabeller. Den ena lösningen är med en betongplatta som har konstant tvärsnitt över hela ytan. Den andra är försedd med en kantförstyvad betongplatta.

Under avsnittet monteringsanvisning har vi infogat beskrivningar för utförandet av:
• Schaktning och avjämning.
• Profilutsättning.
• Dränering.
• Monteringsförberedelser.
• Montering.
• Återfyllning.
• Betonggjutning.
• Sockelbehandling/tätning ovansida.

OBS! Vid grundläggning med tryckplattor planeras schaktgravar för avloppsledning och andra ledningar till utrymme mellan plattorna.

Vidare bör väl genomarbetade konstruktionsritningar föreligga innan arbetet påbörjas.
Föreliggande monteringsanvisning kan komplettera beskrivningen på ett bra sätt.

Klicka på broschyren för att öppna visningsläge